Usługi / Zdrowie · 19 marca 2021

Co to jest rehabilitacja ambulatoryjna?

Co to jest rehabilitacja ambulatoryjna?

Ostania aktualizacja 18 października 2022

Co to jest rehabilitacja ambulatoryjna? Narodowy Fundusz Zdrowia świadczy usługi w zakresie trzech rodzajów rehabilitacji ambulatoryjnej: w przychodni, w ramach oddziału dziennego oraz zabiegi, które są przeprowadzane w domu pacjenta. Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z nich w ramach ubezpieczenia? Jaki zakres zabiegów wchodzi w ten rodzaj rehabilitacji?

Czym jest rehabilitacja ambulatoryjna?

Co to jest rehabilitacja ambulatoryjna?

Co to jest rehabilitacja ambulatoryjna?

Rehabilitacja ambulatoryjna realizowana w ramach NFZ dostępna jest w trzech formach. Aby pacjent mógł z niej skorzystać, musi jednak otrzymać od lekarza skierowanie. Na skierowaniu muszą się znaleźć dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL, adres zameldowania/zamieszkania pacjenta), pieczęć nagłówkowa z numerem umowy z NFZ, informacje o chorobie (rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej), przyczynę skierowania, informacje o innych chorobach, jak i rodzaj oraz liczbę zleconych zabiegów. Ponadto na druku obowiązkowo musi się znaleźć pieczątka i podpis lekarza specjalisty, a także data wypisania skierowania. Wraz ze skierowaniem pacjent dołącza komplet badań uzasadniających przeprowadzenie terapii. Skierowanie jest ważne przez kolejnych 30 dni od daty wystawienia.

Na czym polega rehabilitacja ambulatoryjna w przychodni?

Na rehabilitację medyczną składają się konsultacja lekarska oraz stosowne zabiegi fizjoterapeutyczne. W celu podjęcia terapii nie jest konieczna konsultacja z lekarzem z poradni rehabilitacyjnej. W większości przypadków takie skierowanie może wydać lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wyjątkiem są pacjenci z dysfunkcją narządu ruchu spowodowaną przez wady postawy. Lekarz kierujący na rehabilitację nie może zlecić więcej niż 5 zabiegów dziennie. Po zakończonych zabiegach pacjent zobowiązany jest podpisać dokument, który potwierdza jego uczestnictwo.

Na czym polega rehabilitacja ambulatoryjna w oddziale dziennym?

Rehabilitacja ambulatoryjna w oddziale dziennym kierowana jest do pacjentów, którzy wymagają przedłużenia terapii, ale są samodzielni. Zwykle z tego rodzaju wsparcia korzystają pacjenci po urazach, zabiegach operacyjnych, ze schorzeniami neurologicznymi, przewlekłymi reumatologicznymi, a także onkologicznymi. Aby skorzystać z rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w ośrodkach dziennych, konieczne jest skierowanie lekarza. Mogą je wystawiać specjaliści z oddziałów: urazowego, chirurgicznego, ortopedycznego, neurochirurgicznego, onkologicznego, reumatologicznego, urologicznego, chorób wewnętrznych i ginekologicznego. Jeśli stan pacjenta drastycznie się pogarsza, skierowanie mogą wystawić także lekarze POZ. Czas trwania tego rodzaju rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni. Rehabilitacja ruchowa trwa od poniedziałku do piątku przez około 4 godziny. W tym czasie pacjenci mają prawo skorzystać z co najmniej 5 zabiegów. Po zakończeniu pacjenci są zobowiązani podpisać zaświadczenie o uczestnictwie.

Na czym polega rehabilitacja ambulatoryjna w domu pacjenta?

Innym rodzajem rehabilitacji ambulatoryjnej są działania realizowane w domu pacjenta. Rehabilitacja w warunkach domowych składa się z porady lekarskiej oraz wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych. Otrzymywanie tego rodzaju wsparcia również wymaga odpowiedniego skierowania. Do jego wydania uprawnienia mają lekarze specjaliści: balneologii i medycyny fizykalnej, rehabilitacji medycznej, reumatologii, ortopedii i traumatologii, neurologii, a także lekarz rodzinny. Aby rehabilitacja mogła odbywać się w domu, lekarz powinien umieścić taką informację na skierowaniu. Kto może uzyskać taką pomoc? Nadrzędne znaczenie ma tutaj charakter schorzenia, a także czas, jaki upłynął od diagnozy. NFZ jasno wskazuje, kto ma uprawnienia do uzyskania tego typu wsparcia. W tej grupie znajdują się pacjenci:
– z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu,
– z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i po urazie kręgosłupa do roku od wypadku,
– z ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego,
– z chorobami przewlekłymi, u których objawy się pogłębiają (np. choroba Parkinsona, rdzeniowy zanik mięśni, reumatoidalne zapalenie stawów),
– po urazach kończyn dolnych do pół roku po urazie,
– ze zwyrodnieniem stawów biodrowych (lub kolanowych), u których wykonano wszczepienie endoprotez do pół roku po operacji,
– w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Dobry rehabilitant podejmuje z pacjentem leczenie według jego potrzeb. Na początku przeprowadza wywiad z pacjentem, a także sprawdza dokumentację medyczną. Na tej podstawie tworzy plan działania, w tym zakres i liczbę zabiegów. Zajęcia odbywają się najczęściej 3 razy w tygodniu. Jeśli jest taka potrzeba, liczba spotkań jest wydłużana. Niektórzy fizjoterapeuci mogą korzystać z nowoczesnych urządzeń przenośnych, które zwiększają skuteczność terapii. Takie działania mają np. zabiegi elektrostymulacji czy laseroterapii. Podobnie jak w pozostałych przypadkach, po zakończeniu zabiegów pacjent podpisuje zaświadczenie o korzystaniu z nich.

Podsumowując, rehabilitacja ambulatoryjna przeprowadzana jest na trzy sposoby w zależności od potrzeb pacjenta oraz jego aktualnego stanu zdrowia.