Prawo · 3 listopada 2019

Ustawa o zamówieniach publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza

Ustawa o zamówieniach publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza

Ostania aktualizacja 18 października 2022

Ustawa o zamówieniach publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza: zamówienia publiczne to element finansów publicznych, którego działanie skonstruowano w taki sposób, by zapewnić uczciwą konkurencję. Mają one zapobiegać przypadkom nepotyzmu i jednocześnie gwarantować odpowiednio wysoką jakość usług. W ten sposób, zapewnione jest racjonalne wykorzystanie środków publicznych.

Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to: zasada równego traktowania wykonawców, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada uczciwej konkurencji, zasada jawności i zasada pisemności postępowania.

Często zdarza się, że uczestnicy przetargu są niezadowoleni z jego rezultatu. Wówczas z pomocą przychodzi Krajowa Izba Gospodarcza. Jest to instytucja powołana ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. nowelizującą ustawę Prawo zamówień publicznych, w celu rozpoznawania odwołań wnoszonych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych (przed 2007 r. odwołania rozpatrywały zespoły arbitrów). Wnioski do Izby mogą wnosić nie tylko podmioty, które odpadły z przetargu, ale także inne podmioty zainteresowane danym obszarem, jeśli na przykład mogą w wyniku przetargu ponieść koszty lub mają wiedzę o nieprawidłowościach.

POLECAMY: kredyty frankowe pomoc frankowiczom

Ustawa o zamówieniach publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza

Ustawa o zamówieniach publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza

Prawo to przysługuje również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. O wpis na listę mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie przepisów o: izbach gospodarczych, rzemiośle, samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, organizacjach pracodawców, samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Wpisu na listę, odmowy wpisu lub skreślenia z listy dokonuje Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. Obecnie na liście znajduje się 148 podmiotów. Są to Izby Przemysłowe, Cechy Rzemiosł, organizacje zrzeszające inżynierów, pracodawców czy architektów, czy Polska Izba Ochrony Osób i Mienia.

Krajowa Izba Odwoławcza działa podobnie do sądu polubownego, a od jej orzeczenia przysługuje skarga do sądu okręgowego. W skład Izby wchodzi obecnie 48 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra gospodarki. Członkowie Izby w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą korzystają z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Na uwagę zasługują bardzo krótkie terminy przysługujące na wniesienie odwołania. W zależności od rodzaju sprawy, wynoszą one od 10 do 15 dni. W przypadku przetargów na niskie kwoty, termin ten wynosi zaledwie 5 dni. To bardzo mało na zebranie odpowiednich materiałów i ewentualne konsultacje z prawnikiem. Z drugiej strony, dłuższe terminy blokowałyby wykonywanie przetargów, co powodowałoby paraliż w wielu dziedzinach finansów publicznych. W postępowaniach powyżej progów unijnych odwołanie wnosi się zasadniczo w terminie 10 dni. Czasem data początkowa tego terminu nie będzie identyczna z datą otrzymania określonej informacji od zamawiającego. W przypadku braku aktywności informacyjnej zamawiającego termin ten trzeba liczyć od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania. Czas na odwołanie wynosi jednak aż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie dopełniono formalności opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o wynikach przetargu.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski czeski francuski niemiecki włoski rosyjski hiszpański szwedzki ukraiński arabski chorwacki duński holenderski estoński fiński Galician węgierski irlandzki łotewski litewski macedoński mongolski nepalski rumuński serbski słowacki słoweński tamilski tajski turecki uzbecki walijski