Motoryzacja / Usługi · 12 stycznia 2021

Myjnie bezdotykowa - jakie pozwolenia są niezbędne?

Myjnie bezdotykowa – jakie pozwolenia są niezbędne?

Ostania aktualizacja 18 października 2022

Myjnie bezdotykowa – jakie pozwolenia są niezbędne? Myjnia bezdotykowa pozwala na umycie samochodu w kilku prostych krokach, przy wykorzystaniu na każdym etapie innego programu. Do standardowych programów myjni bezdotykowej zalicza się: mycie, płukanie, woskowanie i nabłyszczanie.

Każda myjnia bezdotykowa wyposażona jest w standardowe programy mycia, które różnią się od siebie stężeniem dozowanej chemii zastosowanej w roztworze myjącym, ciśnieniem mycia oraz obfitością piany. Proces mycia rozpoczyna się od wyjęcia pistoletu ze stojaka lub uchwytu znajdującego się na stanowisku, na którym zaparkowano samochód. Następnie klient dokonuje wyboru programu, którym chce umyć auto.

Bezdotykowa myjnia samochodowa jest niewątpliwie opłacalnym i dochodowym biznesem, ponieważ ludzie kupują coraz więcej samochodów. Jeżeli zamierzasz otworzyć taką myjnię musisz pamiętać, że tak jak w przypadku budowy każdego obiektu, potrzebne są odpowiednie zgody. Jakie zezwolenia trzeba uzyskać, aby móc otworzyć własną myjnie bezdotykową?

Wniosek o warunki zabudowy

Przed przystąpieniem do kompletowania wszystkich niezbędnych zezwoleń należy złożyć wniosek o warunki zabudowy. Składa się go do właściwego dla danego terenu organu administracyjnego: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. We wniosku wskazać należy granice działki, na której powstać ma myjnia bezdotykowa oraz zamierzony sposób zagospodarowania terenu wraz z opisem rodzaju zabudowań i otoczenia. Załączyć należy także parametry techniczne inwestycji oraz planowane zapotrzebowanie na takie media jak: woda, ścieki, gaz i energia elektryczna. Po zatwierdzeniu wniosku należy uzyskać następujące pozwolenia:

  • pozwolenie wodnoprawne
  • pozwolenie na budowę,
  • oraz zgodę na użytkowanie. 

Pozwolenie wodnoprawne

Z uwagi na to, że myjnia bezdotykowa generować będzie ścieki o zawartości substancji szkodliwych dla środowiska wodnego – niezbędne jest zezwolenie wodnoprawne. Pozwolenie wodnoprawne to nic innego jak decyzja administracyjna upoważniająca do szczególnego korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych. Reguluje ono także zasady wprowadzania ścieków do wód i ziemi. Wniosek o wydanie takiego pozwolenia składa się do starosty powiatowego.

Zobacz również:

Pozwolenie na budowę

Myjnie bezdotykowa - jakie pozwolenia są niezbędne?

Myjnie bezdotykowa – jakie pozwolenia są niezbędne?

Pierwszym dokumentem, jaki jest niezbędny podczas stawiania myjni, jest pozwolenie na budowę. Jest to dokument urzędowy otrzymywanym na drodze decyzji administracyjnej, który zezwala na rozpoczęcie budowy. Samo otrzymanie pozwolenia na budowę nie wystarczy, aby rozpocząć prace budowlane – co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem prac należy poinformować o tym organy nadzoru budowlanego. Roboty można rozpocząć dopiero wówczas, gdy wcześniej wspomniany organ nie wniesie sprzeciwu. Ponadto decyzja administracyjna dotycząca wydania pozwolenia musi stać się decyzją ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. 

Dokumenty jakie są niezbędne przy wydawaniu pozwolenia na budowę to projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Dodatkowo należy załączyć projekt podłączenia mediów oraz raport dotyczący oddziaływania na środowisko naturalne. Ponadto trzeba mieć podpisane warunki dostawy mediów z dostawcami oraz przedłożyć plan szczegółowego zagospodarowania terenu. Integralną częścią decyzji o pozwoleniu na budowę jest załączenie projektu budowlanego. Organ, który wydał decyzję, zwraca inwestorowi projekt w dwóch egzemplarzach. Po skompletowaniu potrzebnych dokumentów wniosek powinien zostać złożony w odpowiednim urzędzie. Rozpatrzenie wniosku zajmuje zazwyczaj ok. 2 miesięcy. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nastąpi w przypadku spełnienia kliku warunków: bezpośredniej lub pośredniej dostępności drogi publicznej do terenu działki, przyłącza do mediów, możliwości zabudowania gruntu – z uwzględnieniem tego, że działka nie jest objęta ochroną konserwatorską. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji oraz jej uprawomocnieniu można przystępować do rozpoczęcia prac budowlanych. 

Budowę należy rozpocząć od odpowiedniego przygotowania gruntu i przyłączenia niezbędnych mediów. Prace budowlane pod montaż technologii myjącej trwają około zazwyczaj około 2 miesięcy. Stanowiska myjące można instalować, jeżeli posadzka jest już gotowa oraz gdy wykonano już niezbędne podłączenia: energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Montaż urządzeń powinien zająć około tygodnia.  

Zgoda na użytkowanie i odbiór obiektu

Po uzyskaniu wyżej wymienionych dokumentów można przystępować do odbioru obiektu. W uzyskanym wcześniej pozwoleniu na budowę znajduje się informacja o instytucjach, które powinny być o tym poinformowane. Do odbioru obiektu niezbędne jest zaprezentowanie dziennika budowy oraz załączenie protokołów:

  • kominiarskiego,
  • instalacji elektrycznej,
  • instalacji sanitarnej,
  • oraz zgłoszenia do straży pożarnej.

W niektórych przypadkach wymaga się także załączenia protokołu zgłoszenia do sanepidu. Wszystkie dokumenty muszą zostać dostarczone do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z odpowiednim wnioskiem. Po uzyskaniu zgody na użytkowanie, z myjni bezdotykowej mogą zacząć korzystać klienci.