Pełna księgowość

Witam Cię bardzo serdecznie, skoro tutaj jesteś to poszukujesz informacji dotyczącej ewidencji oraz pełnej księgowości. Dobrze trafiłeś artykuł ten wyjaśni Ci, czym jest i na jakich zasadach działa obowiązek ewidencjonowania operacji gospodarczych twojej firmy. Na samym wstępie wyjaśnijmy sobie, czym jest ewidencja- jest to spis obrotów danej firmy, najczęściej występuje w formie ewidencji przychodów, czyli sprzedaży i jest prowadzona w celu wyliczenia podatku dochodowego. Reasumując ewidencja jest wykazem asortymentowym, wartościowym lub ilościowym. Tutaj pierwszy raz spotykamy się z rodzajami księgowości, mianowicie podatnicy mogą posługiwać się księgowością uproszczoną (KPiR) lub też pełną. Czasami spotykamy się z sytuacją, kiedy jako przedsiębiorca jesteśmy zmuszeni przejść z księgowości uproszczonej na pełną. Przyjmijmy sytuację, że chcemy zostać przedsiębiorcą, czy możemy skorzystać z uproszczonej księgowości? Oczywiście tak, jest natomiast jeden podstawowy warunek, mianowicie nasz przychód z poprzedniego roku nie przekroczył kwoty dwóch milionów w walucie polskiej. Pełna księgowość od małej różni się tym, że wymaga wprowadzenia zdecydowanie więcej szczegółów ewidencyjnych. Jeżeli prowadzimy uproszczoną księgowość to jesteśmy zobowiązani do ewidencjonowania środków trwałych, czyli wszystkich rzeczowych składników związanych z naszą działalnością. Następnie musimy prowadzić ewidencję wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdów, rejestr VAT wszelkiego rodzaju zakupów czy sprzedaży, księgę rozchodów i przychodów i najważniejsze, czyli ewidencję przychodów. Tak, więc jeżeli nasze dochody nie przekroczyły dwóch milionów euro (w przeliczeniu na złotówki) i spełniamy wszystkie powyższe warunki, wówczas możemy wybrać jedną z trzech form opodatkowania. Pierwsza z nich to karta podatkowa, której korzysta niewielka liczba przedsiębiorców. Polega ona na odprowadzaniu do urzędu skarbowego określnej kwoty podatku, przy czym kwota ta jest ustalana przez naczelnika danego urzędu skarbowego. Przy obliczaniu kwoty takiego podatku bierze się pod uwagę zakres naszej działalności, liczbę pracowników czy chociażby liczbę mieszkańców miejscowości, w jakiej prowadzimy działalność. Warto pamiętać, że jeżeli chcemy skorzystać z tak owej karty to musimy prowadzić działalność gospodarczą wymienioną z artykułu 23.1 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Drugą opcją jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, tutaj mamy do czynienia z określoną stawką podatku, której wysokość jest zależna od rodzaju naszej działalności gospodarczej. Krótko ujmując podatek, jaki przyjdzie nam zapłacić obliczany jest na bazie naszego dochodu. Należy jednak dodać, że możemy skorzystać z tej opcji pod warunkiem, że nie przekroczymy limitu 250 tysięcy euro za rok poprzedni. Ostatnią formą opodatkowania jest księga przychodów i rozchodów. Podatek płacony jest od osiągniętych dochodów, przy czym dochód rozumiany jest, jako przychód pomniejszony o koszty. Co więcej, jeżeli podatek nie wyjdzie do zapłaty to nie my, jako przedsiębiorcy nie musimy tego zgłaszać. Wcześniej wspomniałem o czymś takim jak pełna księgowość. Otóż, jeżeli zdecydujemy się przekształcić naszą działalność w spółkę akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę komandytową musimy przejść na pełną księgowość. Ponadto pełna księgowość obowiązuje przedsiębiorców, których przychód netto ze sprzedaży produktów i operacji finansowych przekroczył dwa miliony euro (w przeliczeniu na złotówki). Możliwe, że troszkę Cię zamotałem, więc krótko podsumowując, jeżeli przekroczymy wyżej wspomnianą kwotę lub będziemy prowadzić wyżej wymienioną spółkę to wówczas obowiązuje nas pełna księgowość. Wiąże się to z większymi obowiązkami ewidencji wszelkich operacji gospodarczych naszej firmy. Wszelkie operacje gospodarcze muszą być ewidencjonowane w tak zwanych księgach rachunkowych, na które składają się: dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów tzw. inwentarz. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani sporządzać sprawozdania finansowe, które składają się z bilansu, rachunku zysków i strat, wstępu do sprawozdania oraz wszelkie informacje i objaśnienia. Jak widać pełna księgowość jest zdecydowanie bardziej skomplikowaną formą rejestrowania przychodów i rozchodów. Księgi rachunkowe różnią się od ksiąg podatkowych (uproszczona księgowość) tym, że nie prowadzi się ich w celu ustalenia rzeczywistych należności podatkowych, a w celu monitorowania kondycji finansowej firmy. Jeżeli chcemy mówić tutaj o funkcji podatkowej to jest ona jedynie elementem dodatkowym, który nie stanowi podstawowej funkcji ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Kończąc chciałbym podziękować Ci za zainteresowanie moim artykułem. Pamiętaj że prawo podatkowe nieustannie się zmienia, więc warto o niektóre informacje dopytać w urzędzie skarbowy. Mam nadzieję, że informacje, jakie tutaj zaprezentowałem przydadzą Ci się podczas zakładania własnej działalności.

OCP przewoźnika — czy muszę je mieć?

OCP przewoźnika to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Nie jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym, tak jak OC pojazdów, ale coraz więcej firm wybierając swojego przewoźnika, zwraca na to uwagę i wymaga posiadania OCP przewoźnika. Warto zatem dowiedzieć się, na jakich zasadach działa i dlaczego jeszcze warto je zakupić.

OCP przewoźnika — co to jest?

OCP przewoźnika jak już wspomnieliśmy to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Jest to ubezpieczenie dla przewoźników, którzy świadczą usługi drogowego transportu towarów, zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Ubezpieczenie OCP przewoźnika obejmuje swoim zakresem bezpieczeństwo zarówno kierowcy, który przewozi towary, jak i samym przewożonym towarom.

Ubezpieczenie OCP przewoźnika tak jak OC dla firm obejmuje swoim zakresem niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn niezależnych od wykonawcy. Zatem objęte są nim uszkodzenia towaru w wyniku wypadku, awarii, pożaru czy kradzieży.

Na przykład: Jeden z Twoich kierowców przewożąc ładunek Twojego kontrahenta, miał wypadek. Ciężarówka wpadła w poślizg, a następnie naczepa uderzyła w drzewo i wpadła do rowu. Transport obejmował 100 sztuk telewizorów najnowszej generacji o wartości 10 tysięcy każdy. Zniszczeniu uległo ok. 80% przewożonego towaru. Straty wyniosły ok. 800 tysięcy złotych.

W momencie, kiedy nie posiadasz ubezpieczenia, straty poniesione przez Twojego kontrahenta, musisz pokryć osobiście. Gdy takie posiadasz — z odpowiednio skonstruowaną umową — Twój kontrahent dostanie odszkodowanie z Twojego OCP.

Jednak jak w każdym ubezpieczeniu i OCP przewoźnika posiada pewne wyłączenia. W takim wypadku, jeżeli przy podpisywaniu umowy nie zaznaczono, że transport obejmuje też wysokiej klasy sprzęt RTV, ubezpieczalnia może nie wypłacić odszkodowania. Dlatego warto objąć ubezpieczeniem wszystkie kategorie przewożonych produktów. Odszkodowanie z OCP przewoźnika nie zostanie także wypłacone, jeżeli do uszkodzenia transportowanych towarów doszło z winy Twojego pracownika. Jeżeli zatem kierowca był pod wpływem alkoholu lub substancji niedozwolonych, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze lub zawinił w inny sposób — również wtedy ubezpieczalnia nie wypłaci odszkodowania. Dlatego też przy podpisywaniu umowy zapoznaj się dokładnie z OWU OCP przewoźnika, czyli z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i sprawdź jakie wyłączenia zawarła w nim ubezpieczalnia.

Ile kosztuje OCP przewoźnika?

Składka na ubezpieczenie OCP przewoźnika jest wyliczana indywidualnie dla każdej firmy. W jej skład wchodzi wiele czynników, jednak do najważniejszych należą: suma gwarancyjna (kwota, na którą zostaje ubezpieczony transport), roczne dochody firmy transportowej, rodzaje przewożonych towarów. Trzeba jednak pamiętać, że suma gwarancyjna ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość jednego transportu lub wartość zadeklarowana w liście przewozowym. Dlatego też nie warto zaniżać tych wartości w celu obniżenia stawki, w przypadku kiedy dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia i okaże się, że transport miał większą wartość niż suma gwarancyjna — ubezpieczyciel pokryje odszkodowanie tylko do jej wysokości, resztę będzie musiała pokryć firma transportowa.

Wysokość stawki będzie zatem diametralnie różna, jeżeli w grę będzie wchodziło ubezpieczenie OCP przewoźnika dla rodzinnej firmy, która obsługuje dwóch lub trzech klientów na niewielkim terenie, przewożąc dla nich płody rolne oraz ubezpieczenie dla międzynarodowej firmy przewozowej transportującej sprzęt RTV najnowszej generacji dla kilku największych dystrybutorów.

Przewoźnik ma możliwość negocjacji stawki ubezpieczenia. Jedną z możliwości jego obniżenia jest deklaracja pokrycia części kosztów w przypadku sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania usługi. W takim przypadku składka ubezpieczenia obniża się o procent zadeklarowany przy pokryciu kosztów w wypadku wypłaty odszkodowania z OCP przewoźnika.

Firmy ubezpieczeniowe często też w swojej ofercie zastrzegają, że ubezpieczenie przewożenia ładunków niebezpiecznych ADR i podwyższonego ryzyka np. leków, pieniędzy, dokumentów, dzieł sztuki, żywych zwierząt, elektroniki, alkoholu, tytoniu itp. będzie objęte dużo wyższą stawką ubezpieczenia, lub w ogóle nie będzie możliwe. Dlatego też warto poświęcić więcej czasu na konsultację z firmą ubezpieczeniową i dokładne ustalenie wszystkich warunków umowy. Nie warto też wybierać najtańszej opcji składki ubezpieczenia OCP przewoźnika, ponieważ często wiąże się to z należytą ochroną, przez co firma transportowa naraża się na niepotrzebne straty finansowe w przypadku sytuacji wypłaty odszkodowania z OCP przewoźnika.

Rodzaje OCP przewoźnika

Wyróżniamy dwa główne rodzaje OCP przewoźnika — krajowe i międzynarodowe. Różnice pomiędzy nimi podyktowane są między innymi różnicami w aktach prawnych regulujących prawo przewozowe na różnych terytoriach. Mianowicie różne akty prawne regulują różny zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe na danym terenie i właśnie tym kierują się firmy ubezpieczeniowe przy konstruowaniu umów odnośnie ubezpieczenia OCP przewoźnika dla firmy, która zajmuje się transportem międzynarodowym.

Ubezpieczenia dla firm

Firmy ubezpieczeniowe kierują do przedsiębiorców całkiem inną ofertę niż do zwykłych klientów. W przypadku typowych ubezpieczeń, można odwołać się do statystyk i na ich podstawie dobrać i wycenić ofertę. W przypadku firm jest trudniej . Każda działalność gospodarcza jest inna, więc oferta dla biznesu musi być skrojona na miarę i ubezpieczenie dla firm musi być dostosowane do potrzeba działaności.

Inne niebezpieczeństwa czyhają na nas podczas wakacji, a z innymi borykają się przedsiębiorcy. Firmy zatrudniają pracowników, którzy mogą spowodować szkodę, ale przecież i im może stać się krzywda. Wielu przedsiębiorców, szczególnie prowadzących mikro i małe przedsiębiorstwa wciąż nie chroni się przed niebezpieczeństwami.

Wśród przedsiębiorców są grupy wyróżnione, na które przepisy nakładają obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Szczególnie dotyczy to przedstawicieli takich zawodów, których błędy lub niedociągnięcia mogą poważnie wpłynąć na zdrowie i interesy ich klientów. Zaliczają się do nich przede wszystkim lekarze prowadzący praktykę prywatną potrzebujących ubezpieczenia oc dla lekarzy. W zależności od wykonywanej specjalizacji minimalna suma ubezpieczenia OC wynosi od 25000€ do nawet 100000€. Poza lekarzami podobny obowiązek spoczywa na niektórych prawnikach. Są to adwokaci, radcy prawni oraz notariusze. W podobnej sytuacji są również doradcy podatkowi czy księgowi (zewnętrzne biura rachunkowe). Ubezpieczać muszą się ponadto pośrednicy nieruchomości oraz inżynierowie budownictwa i architekci. Pewną ciekawostką w tym zestawieniu mogą być – na pierwszy rzut oka – biura turystyczne. Poza określonymi w przepisach przedsiębiorcami, obowiązkowe ubezpieczenie muszą wykupić firmy posiadające pojazdy. Chodzi jednak nie tylko o firmy transportowe, ale o wszystkie posiadające np. samochody służbowe.

ubezpieczenie firmy

Prowadząc działalność gospodarczą musimy na co dzień podejmować różne decyzje. Każda z nich wiąże się z większym lub mniejszym ryzykiem wystąpienia niepożądanych skutków. Aktywnie działającym przedsiębiorcom, jak mało komu, grożą również zwykłe pomyłki czy błędy. Wpływ na powodzenie naszych działań mogą też mieć zdarzenia niezależne od nas. Pamiętajmy, że ryzykiem można jednak zarządzać. Specjalizują się w tym m.in. firmy ubezpieczeniowe. Jakie jest prawdopodobieństwo danego zdarzenia? Jak duży wpływ będzie ono miało na nasz biznes? No i jakie środki podjąć, aby go uniknąć lub zminimalizować jego skutki? Jednym ze sposobów na to jest właśnie ubezpieczenie. Daje ono możliwość przeniesienia ryzyka na kogoś innego, w tym wypadku ubezpieczalnię. Nie musimy zawsze ponosić konsekwencji nieprzewidzianych wypadków. Warto przeanalizować sytuację naszej firmy i zdecydować, jakie ryzyko chcemy wziąć na siebie, a jakim lepiej obciążyć podmiot zewnętrzny.

Jakie ubezpieczenia znajdziemy na rynku i od czego warto się ubezpieczyć? Podstawą jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Mogą i powinni z niego korzystać nie tylko przedsiębiorcy zobligowani do tego przepisami. Specjaliści z branży ubezpieczeniowej wskazują, że klienci coraz częściej występują o odszkodowania, a ich kwoty stale rosną. Warto zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi sytuacjami i skupić się na prowadzeniu biznesu.

Specjalnie dla lekarzy rynek oferuje ubezpieczenie NNW na wypadek zarażenia wirusem HIV lub WZW. Jest to szczególnie ważne dla specjalistów przeprowadzających inwazyjne zabiegi. Przydatna może okazać się dodatkowa ochrona prawna. W przypadku konfliktu z podwykonawcą lub klientem może zaistnieć potrzeba skorzystania z profesjonalnej porady prawnej czy obrony przez adwokata. Lepiej mieć do dyspozycji kogoś sprawdzonego niż na własną rękę szukać odpowiedniego specjalisty – szczególnie w tak stresujących okolicznościach.

ubezpieczenie oc dla firmy

Czasami poniesiona przez nas szkoda powoduje brak możliwości zarabiania. Awarii może ulec sprzęt, którym zarabiamy. Zdarza się również, że nagła choroba uniemożliwia dalszą aktywność, przynajmniej na pewien czas. Wtedy nieocenionym wsparciem może okazać się właśnie odpowiednia polisa. Istnieje bowiem możliwość ubezpieczenia się na wypadek utraty możliwości wykonywania zawodu.

Oczywistością wydają się ubezpieczenia majątkowe od włamań i kradzieży czy zdarzeń losowych. Pożary czy zalania nie zdarzają się tak często, ale ich skutki mogą być opłakane. Remont biura czy naprawa uszkodzonego lub wymiana zniszczonego wyposażenia będą kosztować krocie.

Wybór ubezpieczenia dla naszej firmy nie jest łatwy. Aby mądrze wybrać powinniśmy wziąć pod uwagę przede wszystkim rodzaj prowadzonej działalności. Inne będzie ubezpieczenie dla lekarza, a inne dla adwokata. Przyjrzyjmy się również kondycji finansowej ubezpieczyciela. Warto potraktować go jak każdego innego kontrahenta. Sprawdźmy, czy jest wiarygodny i ma silną pozycję na rynku. Kolejną, nie mniej ważną kwestią, są zapisy w umowie. Jaki jest zakres ubezpieczenia? Jakie zastosowano wykluczenia? Istotne jest na jaką kwotę opiewa ubezpieczenie i ile wydamy na składki. Być może warto rozważyć ubezpieczenie z udziałem własnym. Agent ubezpieczeniowy poza przedstawieniem nam oferty może pełnić również inną rolę – doradcy ds. ryzyka. Wyposażony w odpowiednią wiedzę, pomoże poznać niebezpieczeństwa, z jakimi boryka się nasza działalność. Później wesprze nas w znalezieniu odpowiednich sposobów zminimalizowania wystąpienia ryzyka.

 

Doradca ubezpieczeniowy :

https://www.wycena-oc.pl/ubezpieczenia-dla-firm/